Data publikacji : 2016-12-19

Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich

Dawid M. SzkopińskiDział: Konferencja EDP 2020 (nr 51-52 wrzesień i grudzień 2020)

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej poziomu rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i w wy­branych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Hiszpania, Holandia.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Wiodącym problemem publikacji jest ana­liza jakościowa metod, narzędzi i programów wspierających przedsiębiorczość akademicką. W artykule porównano poziom rozwoju przedsiębiorczości akade­mickiej w wybranych państwach i odniesiono się do korzyści wynikających z za­stosowania danych metod w polskich warunkach.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to przedstawienie istotnej roli przedsiębiorczości akademickiej oraz narzędzi fi­nansowych aktywizujących rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Drugi odnosi się do programów wspierających przedsiębiorczość w Stanach Zjednoczonych (model amerykański), Francji, Hiszpanii, Holandii. Trzeci to przedstawienie form, w jakich przedsiębiorczość akademicka występuje w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W polskich warunkach kwestia rozwoju przed­siębiorczości akademickiej jest pojmowana w szerszym znaczeniu poprzez ak­tywność biznesową osób powiązanych z uczelnią czy tworzenie spółek odpry­skowych. Widoczne jest jednak istnienie pewnych barier umożliwiających rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. W Polsce potrzeba jest zmian w strukturze uczelni i ulepszeniu jej programu. Również współpraca między uczelniami mogła­by przełożyć się na udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań i poprawę jakości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy promować rozwój przed­siębiorczości akademickiej w Polsce. Brak jasnej metody rozwoju nauki i techniki określającej rozwój badań naukowych jest słabą stroną polskiego systemu inno­wacyjnego. Głównym problemem są ograniczenia finansowe, brak odpowiednich szkoleń w zakresie przedsiębiorczości i często również odpowiedniej wiedzy. Powinno tworzyć się programy, które wpłynęłyby na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz na poziom jej innowacyjności.

Słowa kluczowe

Przedsiębiorczość ; edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja dla przedsiębiorczości ; edukacja ekonomicznaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP