Data publikacji : 2016-11-08

Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet

Judyta Lubacha-SemberDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie, omówienie i uporządkowanie  głównych nurtów i kierunków badań nad przedsiębiorczością kobiet (cel teoriopoznawczy), jak i omówienie aktualnych danych statystycznych w zakresie tendencji i stanu przedsiębiorczości kobiet w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę usystematyzowania podejść do badania przedsiębiorczości kobiet oraz prezentuje determinanty rozwoju przedsiębiorczości kobiet wskazane w dotychczasowych badaniach. Tematyka artykułu stanowi ważny i aktualny nurt badań nad przedsiębiorczością inkluzywną. W części teoretycznoopisowej dokonano przeglądu literatury przedmiotu w oparciu o literaturę polsko- i anglojęzyczną. Część analityczna wykorzystuje badania wtórne.

PROCES WYWODU: W pierwszej części dokonano podziału artykułów naukowych poruszających tematykę przedsiębiorczości kobiet ze względu na główne problemy badawcze analizowane w badaniach. Następnie prezentowana jest poszerzona analiza barier przedsiębiorczości kobiet w świetle dotychczasowych badań. W ostatniej części przedstawione zostały dane statystyczne na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Główne kierunki badań, zidentyfikowane w niniejszym przeglądzie literatury to: bariery przedsiębiorczości kobiet, motywacje rozpoczynania działalności gospodarczej przez kobiety, wsparcie na rzecz przedsiębiorczości kobiet, badania porównawcze przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dalsze badania ukierunkowane powinny być na zrozumienie mechanizmów rozpoczynania działalności gospodarczej przez kobiety oraz identyfikację istniejących barier.

.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość kobiet ; przedsiębiorczość inkluzywana ; aktywność zawodowaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP