Data publikacji : 2016-12-19

Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych

Jacek PlutaKrzysztof SafinDział: Konferencja EDP 2020 (nr 51-52 wrzesień i grudzień 2020)

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat przedsiębiorczych zachowań dolnośląskiej młodzieży na podstawie wyników badań empirycznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule przedstawiono problem pobudzania przedsiębiorczej aktywności młodych ludzi poprzez zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zakładania własnej działalności. Problematykę artykułu przedstawiono na podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych na populacji mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 18-28 lat. Dobór respondentów do badań przeprowadzono w sposób losowy z kontrolą wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania.

PROCES WYWODU: Przedsiębiorczość młodzieży testowano w modelu empirycznym jako układ postaw i wyborów (motywacji) w kontekście skłonności do założenia firmy, wyboru ścieżek kariery zawodowej oraz posiadanych kompetencji społecznych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań wskazują na rolę doświadczenia w wyborze ścieżek kariery zawodowej nakierowanych na przedsiębiorczość formalną. Jej model opiera się na pośrednim – między edukacją a prowadzeniem firmy – etapie pracy etatowej. Dla osób bezpośrednio po studiach podjęcie pracy etatowej wydaje się naturalnym i preferowanym stanem rzeczy. Osoby we wcześniejszym stadium edukacji są bardziej nastawione na różne opcje, w większym stopniu wskazując także brak zdecydowanych wyborów. Dla osób już posiadających pracę czy prowadzących własną firmę najważniejszy jest dotychczasowy obszar doświadczeń, który utrwala przyszłe wybory.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania pokazały, że przedsiębiorczość rozumiana zarówno jako zbiór kompetencji (cech), jak i zdolność oraz chęć założenia własnej firmy jest „dobrem rzadkim”. Nie jest zatem „naturalnym” atrybutem młodości. Istotną rolę w konstruowaniu przedsiębiorczych ścieżek kariery odgrywa zdobyte doświadczenie zawodowe i praca etatowa.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; cechy przedsiębiorcze ; ścieżki kariery ludzi młodych ; pokolenie ZSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP