Data publikacji : 2016-12-19

Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji

Gabriela WronowskaDział: Konferencja EDP 2020 (nr 51-52 wrzesień i grudzień 2020)

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem pracy jest zaprezentowanie, jakie przedsiębiorcze postawy studentów wymusza współczesny rynek pracy, w jaki sposób są one budowane, pod wpływem jakich motywacji podejmowane są dodatkowe aktywności mające na celu lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W pracy postawiono dwie hipotezy badawcze:

1. Współczesny rynek pracy wymusza budowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych, które wspomagają ich wejście na rynek pracy.

2. Postawa przedsiębiorcza studenta wspiera proces tranzycji, jednak nie gwarantuje sukcesu rozumianego jako znalezienie dobrej pracy.

Metoda badawcza wykorzystana w pracy opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu oraz badaniu wytypowanej grupy studentów za pomocą ankiety audytoryjnej.

PROCES WYWODU: W pracy podjęto temat związany z przygotowaniem się studentów do sprawnego wejścia na rynek pracy. Zjawisko to nosi nazwę tranzycji i podlega licznym badaniom mającym na celu poznanie jego mechanizmu. Materiał do analizy zebrano za pomocą ankiety audytoryjnej i przeprowadzono wnioskowanie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wnioski wynikające z badania opierają się na stwierdzeniu, że działalność budująca kapitał wiedzy, doświadczenia i przedsiębiorczości wspiera proces tranzycji. Proces budowania postawy przedsiębiorczej u studentów jest mocno zróżnicowany, przebiega w różnym tempie i czasie oraz nie dotyczy wszystkich badanych. Uczelnia ze swej strony w minimalnym stopniu inspiruje studentów do podejmowania dodatkowych aktywności w tym zakresie. W badaniu zaobserwowano tylko nieliczne typowe działania, które budują postawy przedsiębiorcze, co może mieć związek z brakiem w ofercie dydaktycznej, dedykowanej dla tej grupy studentów, przedmiotów związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wskazane byłoby uwzględnienie przedmiotów związanych z przedsiębiorczością w planie studiów dla badanego kierunku kształcenia.

Słowa kluczowe

rynek pracy ; tranzycja ; przedsiębiorczość ; edukacjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP