Data publikacji : 2016-11-08

Academic Coaching Centre – przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej

Wioletta SuszekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY:

Celem naukowym artykułu jest próba zweryfikowania zasadności stosowania metody coachingu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych studentów oraz przybliżenie działalności Academic Coaching Centre (ACC) – projektu realizowanego na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, wykorzystującego metodę coachingu w celu kreowania i rozwoju postaw przedsiębiorczych studentów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE:

Problem badawczy określono poprzez postawienie pytania: W jakim stopniu i zakresie zdaniem studentów, umiejętność stosowania metody coachingu przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorczości? Badanie przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego skierowanego do wszystkich 68 uczestników projektu ACC w latach 2012-2015. Respondenci stanowili zatem populację generalną a badanie uznać można za pełne. Proces analizy danych oparto o klasyczną miarę tendencji centralnej – średnią arytmetyczną oraz wskaźnik struktury.

PROCES WYWODU:

Podejmowanie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania prawno-merytorycznego i specyficznych kompetencji. Rolą uczelni wyższej jest między innymi kształcenie na poziomie akademickim, i w efekcie, przygotowanie studentów do przyszłej kariery zawodowej, często w formie samo zatrudnienia. W jaki sposób zatem wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej studentów, aby byli oni gotowi do podejmowania działalności gospodarczej zarówno pod względem posiadanej wiedzy, umiejętności
i specyficznych kompetencji?

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

Wyniki badania pozwoliły na zweryfikowanie problemu badawczego. 94 % badanych dostrzega wymierne korzyści stosowania coachingu w kształtowaniu postawy przedsiębiorczej i rozwoju potencjalnej kariery zawodowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WNIOSKI:

Mając na uwadze opinię respondentów można rekomendować stosowanie metody coachingu jako skutecznego sposobu wspierania rozwoju i kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów różnych kierunków studiów.

Słowa kluczowe

edukacja dla przedsiębiorczości ; kształcenie menedżerów ; coachingSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP