Data publikacji : 2016-12-19

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów

Krzysztof WachDział: Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy potencjału badawczego i dydaktycznego ośrodków akademickich w Polsce (głównie uczelni ekonomicznych) w zakresie przedsiębiorczości.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby zrealizować postawiony cel wybrano takie metody badawcze jak (i) studia literaturowe, (ii) kwerenda internetowa, (iii) analiza dokumentów zastanych, (iv) elementy ankieta kierowanej do polskich ośrodków badawczo-dydaktycznych specjalizujących się przedsiębiorczości.

PROCES WYWODU: Wywód zaprezentowany w niniejszym artkule usystematyzowano w dwóch częściach.  Po pierwsze, przedstawiono teoretyczne podstawy edukacji w zakresie przedsiębiorczości, zwłaszcza stosowanej terminologii. Po drugie, na podstawie własnej kwerendy  zaprezentowano i omówiono potencjał badawczy oraz ofertę kształcenia uniwersyteckiego w zakresie przedsiębiorczości w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wszystkie pięć publicznych uczelni ekonomicznych (Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław), a także uwzględniana w ogólnopolskich rankingach razem z nimi jedna niepubliczna uczelnia ekonomiczna (Warszawa) oferuje dość rozbudowane specjalności w zakresie przedsiębiorczości, głownie na kierunku ekonomia lub na kierunku zarządzanie. Dodatkowo cztery uczelnie w Polsce oferują pełne studia na kierunku mającym w swojej nazwie pojęcie przedsiębiorczość. Bogata oferta dydaktyczna wynika zapewne z bogatego potencjału badawczego polskiego środowiska naukowego specjalizującego się w przedsiębiorczości.  

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł analizuje głownie kierunki i specjalności w zakresie przedsiębiorczości oferowane głównie przez uczelnie ekonomiczne. Analogicznym badaniom warto poddać wszystkie kierunki ekonomiczne i menedżerskie w zakresie oferowaniu kursów z przedsiębiorczości, a także kierunki nieekonomiczne.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja ekonomiczna ; przedsiębiorczość w programach nauczaniaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP