Data publikacji : 2016-11-08

Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

Teresa ŁuczkaMałgorzata RembiaszDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie - na tle ogólnych rozważań o istocie, roli i rodzajach przedsiębiorczości - wybranych teoretycznych aspektów postaw przedsiębiorczych studentów oraz prezentacja wyników badań własnych w tym obszarze.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem naukowym publikacji jest ocena poglądów i opinii studentów w związku z istotą przedsiębiorczości i postawami przedsiębiorczymi. Przedstawione badania empiryczne mają charakter dynamiczny i stanowią kontynuację badań przeprowadzonych w 2010 roku w wybranych uczelniach w Wielkopolsce. Badania zostały zrealizowane metodą ilościową z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów. W części pierwszej scharakteryzowano wybrane definicje i klasyfikacje przedsiębiorczości oraz wskazano związek między zamiarem bycia samodzielnym a intencją przedsiębiorczą. W drugiej części przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród studentów wybranych wielkopolskich uczelni  w zakresie ich  postaw przedsiębiorczości.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że studenci wykazują dość silne postawy przedsiębiorcze: 68,8% studentek i 59% studentów pierwszego roku oraz 64,9% studentek i 70% studentów trzeciego roku określało siebie jako osoby przedsiębiorcze. Taka postawa nie przekładała się jednak na zamiar założenia własnej firmy: 50,1% studentek i 38,5% studentów pierwszego roku planowało założyć własną firmę, a 2,6% studentów już ją posiadało, ponadto 2,7% studentek i 8,8% studentów trzeciego roku prowadziło już własną firmę, a 37,9% studentek i 47% studentów miało zamiar ją założyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Ankietowani wysoko ocenili takie cechy przedsiębiorcy jak: umiejętności organizacyjne, pewność siebie, kreatywność, ambicję i motywację do osiągania swoich celów oraz umiejętność zarządzania ludźmi i działania w zespole. Badani w bardzo różny sposób pojmowali istotę przedsiębiorczości: niektórzy wiązali ją głównie z prowadzeniem firmy i działalnością o charakterze zarobkowym, a inni traktowali je jako zespół cech charakteru. Potwierdza to złożoność zjawiska przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce.

WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych od najmłodszych lat należy traktować jako niezbędny element wychowania warunkujący rozwój społeczeństwa potrafiącego funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy. Ze względów ekonomicznych i społecznych państwo formułować politykę na rzecz rozwijania postaw przedsiębiorczych i w związku z tym uruchomić mechanizmy sprzyjające realizowaniu ich, zwłaszcza wśród. studentów i absolwentów szkół wyższych.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość akademicka ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości ; edukacja ekonomiczna ; postawy przedsiębiorcze studentówSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP