Data publikacji : 2016-11-08

Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa

Krzysztof WachDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy bibliometrycznej polskiego piśmiennictwa ekonomicznego w zakresie dorobku poświęconego przedsiębiorczej edukacji.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ilościowa i jakościowa analiza publikacji polskich na temat edukacji przedsiębiorczej. Artykuł wykorzystuje trzy główne narzędzia badawcze, jakimi są tradycyjne studia literaturowe, deskryptywna analiza bibliometryczna (analiza jakościowa) oraz socjologiczna analiza treści (analiza jakościowa).

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych elementów. Pierwszy wnioski płyną z analizy literatury przedmiotu w zakresie stosowanej terminologii. Główny cześć empiryczna artykułu bazuje na ilościowej analizie bibliometrycznej, którą uzupełnioną jakościową analizą bibliometryczną.  Jako bazy referencyjnej dla ekonomicznej literatury przedmiotu użyto BazEkon.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W polskiej literaturze przedmiotu brak jest powszechnie uznanej jednolite terminologii stosowanej zarówno przez badaczy-autorów, jak i przez bazy bibliograficzne, stąd analiza jest utrudniona. Polski dorobek pod względem ilościowym jest relatywnie mniejszy, choć podejmuje w zasadzie te same tematy co literatura światowa. Dwa obecnie wiodące czasopisma w Polsce z tej tematyki to „Przedsiębiorczość – Edukacja” oraz „Horyzonty Wychowania”

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy promować wśród społeczności akademickiej stosowanie jednolitej terminologii, a także stosowanie odpowiednich słów kluczowych,  które po pewnym czasie pozwolą na pogłębioną analizę bibliometryczną edukacji przedsiębiorczej w polskim piśmiennictwie naukowym.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja dla przedsiębiorczości ; edukacja ekonomiczna ; BazEkonSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP