Data publikacji : 2016-12-19

Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adam MichalikDział: Konferencja EDP 2020 (nr 51-52 wrzesień i grudzień 2020)

Abstrakt

CEL NAUKOWY: W artykule podjęto próbę oceny przedsiębiorczości studentów oraz dostrzeganej przez nich roli kształcenia uniwersyteckiego w zakresie pobu­dzania postaw przedsiębiorczych jako determinanty konkurencyjności gospodarki.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zawarte wnioski zostały oparte na prze­glądzie dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności Global Competitiveness Index oraz Global Entrepreneurship Monitor, a także poparte wynikami badania ankietowego, przeprowadzonego wśród studentów Uniwersy­tetu Ekonomicznego w Krakowie.

PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie literatury przedmiotu, ale prze­de wszystkim na analizie własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ostateczna próba badaw­cza obejmowała 101 studentów).

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Relatywnie wysoki odsetek badanych studen­tów deklaruje chęć założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Jednakże dokonana przez nich ocena studiów w zakresie pobudzania przedsię­biorczych postaw i dostarczania specjalistycznej wiedzy ułatwiającej zakładanie własnego biznesu jest dosyć krytyczna. Studenci największą wartość z podję­tych studiów dostrzegają w dyplomie uczelni i uważają, że w procesie edukacji akademickiej nie otrzymali wystarczającej wiedzy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności biznesowej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Obecna oferta programowa oraz system kształcenia nie sprzyjają rozwojowi postaw przedsiębiorczych wśród

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja dla przedsiębiorczości ; edukacja ekonomiczna ; konkurencyjność gospodarkiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP