Prawa autorskie

<<

Uwagi dotycz?ce praw autorskich

Autorzy publikuj?cy w tym czasopi?mie wyra?aj? zgod? na nast?puj?c warunki:

  1. Autorzy zachowuj? prawa autorskie, przyznaj?c czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocze?nie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, kt?ra pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopi?mie.
  2. Autorzy proszeni s? o nawi?zywanie odr?bnych, dodatkowych porozumie? wynikaj?cych z umowy, dotycz?cych dystrybucji opublikowanej w czasopi?mie wersji tekstu nie na prawach wy??czno?ci (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopi?mie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopi?mie.

Wyra?a si? zgod? i zach?ca autor?w do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu sk?adania tekstu jako, ?e mo?e to prowadzi? do korzystnych wymian oraz wcze?niejszego i wi?kszego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzysze? badawczych z ni?ej wymienionych:

 

 

HORYZONTY WYCHOWANIA

?Horyzonty Wychowania?

Akademia Ignatianum w Krakowie

Instytut Nauk o Wychowaniu

ul. Kopernika 26, 31-501 Krak?w

tel. +48 12 3999 652

dy?ur redakcji: pn.-pt.   10.00-14.00

e-mail:   horyzonty@ignatianum.edu.pl

 

O?wiadczenie Autora

 

Imi? i nazwisko Autora:

(lub   Autor?w)

 

 

Afiliacja Autora:

(Uczelnia,   Wydzia?)

 

Tytu? artyku?u:

 

 

 

 

? 1.

 

Autor wyra?a zgod? na nieodp?atn? publikacj? swojego artyku?u w ?Horyzontach Wychowania? w j?zyku sporz?dzenia powy?szej publikacji, ale tak?e w t?umaczeniu na j?zyk angielski lub j?zyk polski, je?li nie by? on j?zykiem orygina?u, gdy Redakcja uzna to za stosowne. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekst?w i zmiany tytu??w.

 

? 2.

 

Autor wyra?a zgod? na indeksowanie swojego artyku?u w krajowych i mi?dzynarodowych bazach danych, zw?aszcza na zamieszczanie w tych bazach streszcze? artyku??w, s??w kluczowych, oraz afiliacji Autora w j?zyku polskim, angielskim, wzgl?dnie w innych j?zykach. Autor wyra?a zgod? na przekazanie w?a?cicielom tych?e baz danych w/w informacji.

 

? 3.

 

W ramach nieodp?atnej publikacji, o kt?rej mowa w ? 1., Autor wyra?a zgod? na udost?pnianie pe?nej wersji elektronicznej swojego artyku?u w Internecie oraz w krajowych i zagranicznych bazach, o kt?rych mowa w ? 2.

 

? 4.

 

Autor o?wiadcza, ?e jego publikacja jest oryginalna i nie zawiera zapo?ycze? z innego dzie?a, kt?re mog?oby spowodowa? odpowiedzialno?? Wydawcy, nie narusza ?adnych praw os?b trzecich i ?e jego prawa autorskie do tej publikacji nie s? ograniczone. Autor poniesie wszelkie koszty i wyp?aci odszkodowania, kt?re mog? by? skutkiem nieprawdziwo?ci niniejszego o?wiadczenia.

 

? 5

 

Autor o?wiadcza, ?e w nades?anym tek?cie ujawnia wk?ad poszczeg?lnych autor?w
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, za?o?e?, metod, protoko?u itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji) i bierze odpowiedzialno?? za podanie wszystkich informacji zwi?zanych z przygotowaniem przes?anego materia?u. Tym samym autor przes?anego manuskryptu o?wiadcza, ?e jego praca nie nosi znamion ?ghostwritingu? i ?guest authorshipu?, czyli nieujawniania nazwisk autor?w, kt?rzy wnie?li istotny wk?ad w powstanie publikacji albo w inny spos?b przyczynili si? do jej powstania (ghostwriting) lub przypisania autorstwa osobie, kt?ra nie przyczyni?a si? do powstania publikacji (guest authorship).

 

? 6

Autorzy[1] o?wiadczaj?, ?e wk?ad poszczeg?lnych Autor?w w powstanie publikacji jest nast?puj?cy:

Lp.

Wyszczeg?lnienie

Autor, udzia? procentowy

1

Autorstwo koncepcji

 

2

Opracowanie za?o?e? i metod

 

3

Przeprowadzenie bada?

 

4

Analiza wynik?w i sformu?owanie wniosk?w

 

5

Pozosta?y wk?ad, jaki? ?????????

 

 

? 7

 

Autor o?wiadcza, i? podaje wszelkie informacje o ?r?d?ach finansowania przes?anej publikacji, wk?adzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzysze? i innych podmiot?w (?financial disclosure?)[2]. Jednocze?nie Autor informuje, ?e publikacja jest finansowana z nast?puj?cych ?rodk?w: ???????????????????????????

?????????????????????????????????????

 

? 8

 

Autor przyjmuje do wiadomo?ci, i? jest ?wiadomy konsekwencji nierzetelno?ci naukowej, kt?ra po wykryciu b?dzie dokumentowana i ujawniana opinii publicznej, a informacje o niej b?d? przekazywane do odpowiednich instytucji (uczelni zatrudniaj?cych autor?w, towarzystw naukowych, wydawnictw itd.).

 

 

..................................., dnia..................               

   (miejscowo??)

                                              

                                                                                               .........................................                                                                                                                  Podpis Autora / Autor?w

 [1] W wypadku artyku??w wsp??autorskich Redakcja wymaga podania w przypisie do artyku?u dok?adnej kontrybucji poszczeg?lnych wsp??autor?w.

[2] Redakcja wymaga od autor?w informowania o ?r?d?ach finansowania publikacji, wk?adzie Instytucji naukowo-badawczych, stowarzysze? i innych podmiot?w, poprzez umieszczenie w artykule odpowiedniego przypisu.

-->
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP