- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Ablewicz, Krystyna, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki

R

Abramciów, Rafał, Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Psychologii

Abramciów, Rafał, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Katedra Psychologii e-mail: abramciow@hotmail.com

E

Abramek, Edyta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Katedra Informatyki

B

Adamczyk, Barbara, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniui


Adamczyk, Dariusz, Dariusz Adamczyk

Adamczyk, Dariusz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Pracy Socjalnej

J

Adamczyk, Jadwiga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

M

Adamczyk, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

Adamík Šimegová, Miroslava, Uniwersytet Trnawski w Trnawie

Adamík Šimegová, Miroslava, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

A

Adamska, Adriana, Akademia Ignatianum w Krakowie,

Ł

Albański, Łukasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk o Wychowaniu

T

Aleksander, Tadeusz, Wszechnica Polska-Warszawa e-mail: aleksander.tadeusz@gmail.com

A

Andrzejczyk, Angelika, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania

M

Andrzejewski, Marek, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji andrzejewski.marek@wp.pl

A

Anzenbacher, Arno, Arno Anzenbacher, ur. w 1940 roku w Bregenz (Austria). Studia z teologii i filozofii na Uniwersytetach w Innsbrucku oraz Freiburgu (Szwajcaria). Doktorat z filozofii w roku 1965 we Freiburgu, habilitacja z filozofii w 1972 roku. Od roku 1981 profesor Wydziału Katolicko- Teologicznego Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Katedra Etyki Społecznej).

W

Arndt, Wojciech, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

P

Aszyk, Piotr, adiunkt Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum; Katedra Antropologii Teologicznej i Teologii Moralnej

J

Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie

Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: jozefaug@cz.onet.pl

B

Balogová, Beáta, Uniwersytet Rzeszowski e-mail: beata.balogova sme.sk


B

Baraniak, Barbara, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy

K

Bartnicka, Kalina, Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Od 1963 pracownik naukowy w PAN (Pracownia Dziejów Oświaty po połączeniu z Zakładem Historii Nauki i Techniki, po przekształceniach – Instytut Nauki); 2001 – Kierownik Zakładu Historii Oświaty, od 2003 – Dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie;

S

Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, na Wydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – licencjat z filozofii i z teologii moralnej oraz doktorat z teologii. Od roku 1978 wykładowca teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym Południowych Włoch, Sekcja św. Alojzego w Neapolu. Profesor zwyczajny teologiimoralnej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1997 do 2003 dziekan Wydziału Teologicznego. Aktualnie wice rektor Uniwersytetu.

Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, naWydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – licencjat z filozofii i z teologii moralnej oraz doktorat z teologii. Od roku 1978 wykładowca teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym Południowych Włoch, Sekcja św. Alojzego w Neapolu. Profesor zwyczajny teologii moralnej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1997 do 2003 dziekan Wydziału Teologicznego. Aktualnie wice rektor Uniwersytetu.

Z

Bauman, Zygmunt, Prof. Zygmunt Bauman ur. w 1925 w Poznaniu. Studia w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik Katedry Socjologii Ogólnej do 1968 roku. Pracownik Uniwersytetu Leeds. Od 1991 roku na emeryturze. Ostatnie książki to: O pożytkach z wątpliwości (Sic) i Razem osobno (WL).

A

Bałandynowicz, Andrzej, Andrzej Bałandynowicz, ur. w 1952 roku. Od 1998 roku profesor nauk prawnych. Od 1975 roku pracownik naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrszawskiego. W latach 1996-1998 przewodniczący Resortowej Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości ds. systemu sądowej kurateli dla osób dorosłych. Od 1997 roku rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Członek Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Autor nowoczesnej teorii kary pozbawienia wolności oraz systemu probacji. Zainteresowania naukowe w zakresie kryminologii, penologii, penitencjarystyki, socjologii prawa i filozofii prawa. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym 6 autorskich książek.

K

Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna, Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwerystet Gdański

D

Becker-Pestka, Daria Joanna, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

H

Beckmann-Hamzei, Helen, Leiden University, faculty of law

M

Bednarczyk, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Przedsiębiorczości


Benner, Dietrich, Dietrich Benner, urodzony w 1941 roku, profesor pedagogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu im. W. von Humboldta w Berlinie. W latach 1990-1994 przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Nauki o Wychowaniu Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Najważniejsze publikacje: Hauptströmmungen der Erziehungswissenschaft, Verlag List, München 1973, Die Pädagogik Herbarts, Juventa Verlag, Weinheim und München 1986), Allgemeine Pädagogik, Juventa Verlag, Weinheim und München 1987, Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie, Juventa Verlag, Weinheim und München 1990, Historisches Wörterbuch der Pädagogik, hrsg. von D. Benner, J. Oelkers, Beltz, Weinheim 2004; D. Benner, Pedagogika ogólna, przeł. M. Wojdak-Piątkowska, w: Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 115-194.

K

Bergmann, Katja, Katja Bergmann

p

Bernacki, prof. dr hab. Włodzimierz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

J

Bielas, Jacek, Akademia Ignatianum w Krakowie

E

Bielska, Ewa, Uniwersytet Śląski Katedra Pedagogiki Społecznej e-mail: dayoff@poczta.onet.pl

H

Bieniok, Henryk, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Katedra Zarządzania i Marketingu

K

Bigos, Krystian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego

T

Bilicki, Tomasz, mgr Tomasz Bilicki – pedagog, kierownik Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, autor m.in. książki Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Impuls, Kraków 2000.

G

Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn

Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn.

M

Blaza, Marek, adiunkt Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum; Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej

S

Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie


E

Bobrowska, Ewa, adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

K

Bociek, Klaudyna, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

B

Bodzioch- Bryła, Bogusława, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej). Absolwentka fi lologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Ka 160 towicach. Autorka książki Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, współautorka Nowego leksykonu szkolnego. Publikacje m.in. w „Tekstach Drugich”, „Śląsku”, „Gazecie Krakowskiej”. Badaczka poezji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakim ulega pod wpływem pojawienia się nowych mediów i zderzenia z rzeczywistością cywilizacyjno-techniczną.

J

Bomba, Jacek, JacekBomba,ur.1941wSkawinie;ukończonestudiamedycznena Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Studia podyplomowe w krakowskiej klinice psychiatrycznej pod kierunkiem Antoniego Kępińskiego i Marii Orwid oraz wBethlemRoyalHospitalwLondynieiStateUniversityofNewYork wStonyBrook. Obecnie profesor zwyczajny w CollegiumMedicum UniwersytetuJagiellońskiego, Kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ

T

Borkowski, Tadeusz , Akademia Ignatianum w Krakowie

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu


1 - 60 z 820 elementów    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP