Dorak- Wojakowska, Lilianna, doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Główne zainteresowania: dramat i teatr współczesny, fi lozofi a sztuki, antropologia teatru. Autorka prac naukowych publikowanych między innymi w serii wydawniczej „Dramat współczesny. Interpretacje” oraz pracach zbiorowych. Autorka książki Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 7 Nr 14 (2008): Ciało podmiotem wychowania - Artykuły tematyczne
Ciało w teatrze – między realnością a fi kcją
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP