- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

T

Prymak, Tomasz, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

B

Przyborowska, Beata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Szkolnej

M

Puchowska, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

K

Puchowski, Kazimierz, Kazimierz Puchowski ur. 1955. Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Obszar zainteresowań badawczych: edukacja elit w epoce Oświecenia, nauczanie historii w szkołach dawnej Rzeczypospolitej, dzieje szkolnictwa jezuickiego. Członek Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Puchowski, Kazimierz, Kazimierz Puchowski, ur. 1955. Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Obszar zainteresowań badawczych: edukacja elit w epoce Oświecenia, nauczanie historii w szkołach dawnej Rzeczypospolitej, dzieje szkolnictwa jezuickiego. Członek Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym Publikacje m.in.: Edukacja historyczna w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej 1565-1773, Gdańsk 1999 (nagroda MEN); Collegia Nobilium Societatis Jesu: Education of the Political Elite in Poland, 1746-1773, w: Educational Reform in National and International Perspectives: Past, Present and Future, edited by Cz. Majorek, E.J. Johanningmeier, „Prace Komisji Nauk Pedagogicznych” 21, Kraków 2000, s. 261-272; Collegium Nobilium Societatis Jesu w Warszawie wobec „dobrze oświeconej Europy”, „Wiek Oświecenia” 17, 2001, s. 92-112; Between orator christianus and orator politicus. Historical Education and Books in Jesuit Colleges in Poland and Lithuania (1565-1773), „Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education” t. XXXVII, 2002, nr 1, Gent 2002, s. 229- 249; Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, redakcja naukowa, wstęp Ludwik Piechnik SJ i Kazimierz Puchowski, Kraków 1996.

Puchowski, Kazimierz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki

A

Puszkow-Bańka, Agnieszka, Akademia Ignatianum

Puszkow-Bańka, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: agapusz@poczta.fm

G

Pusztai, Gabriella, Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych

B

Pyzik, Beata, Nieaktualne: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Humanistyczny adiunkt Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Pedagogiki Ogólnej adiunkt Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej

G

Pyzik, Grzegorz, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie

M

Płaziak, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Płaziak, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Z

Płużek, Zenomena, Prof. dr hab. Zenomena Płużek, ur. w 1926 roku w Girach Luzowskich. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – magisterium w 1951, doktorat tamże w 1963. Od 1952 roku przez ponad 30 lat praca na stanowisku psychologa, a następnie kierownika Pracowni Psychologicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Krakowie-Kobierzynie. Od roku 1958 zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej i psychologii osobowości na KUL-u. Habilitacja na KUL-u w 1967 roku; w 1978 – tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 – profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierownik Sekcji Psychologii KUL. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego KUL, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej

D

Qadir, Dlzar, Cracow University of Economics, Department of European Studies

T

Rachwał, Tomasz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: trach@up.krakow.pl

Rachwał, Tomasz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Krajowa Rada Przedsiębiorczości e-mail: trach@up.krakow.pl

E

Raczyńska, Ewa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii

A

Radziewicz-Winnicki, Andrzej, Społeczna Akademia Nauk

Radziewicz-Winnicki, Andrzej, Uniwersytet Zielonogórski

J

Ratzinger, Joseph, papież Benedykt XVI

Ratzinger, Joseph, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

M

Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Rembierz, Marek, Uniwersytet Śląski w Katowicach e-mail: marek.rembierz@us.edu.p

F

Ricken, Friedrich, Friedrich J. Ricken SJ, doktor filozofii i teologii, emerytowany profesor historii filozofii i etyki w Hochschule für Philosophie w Monachium. Studia z filologii klasycznej, filozofii i teologii. Wykładowca w Hochschule für Philosophie w Monachium, w Hochschule für Philosophie und Theologie St. Georgen we Frankfurcie nad Menem oraz na uniwersytetach w Innsbrucku, Salzburgu, St. Louis MO oraz Georgetown (Washington DC). Najważniejsze publikacje książkowe: Der Lustbegriff in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles (1976), Allgemeine Ethik (1983/ 42003); Philosophie der Antike (1988/ 32000); Antike Skeptiker (1994); Religionsphilosophie (2003); Gemeinschaft Tugend Glück (2004).

M

Rocki, Marek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

S

Rodziński, Stanisław, Stanisław Rodziński ur. w Krakowie w roku 1940. Dyplom na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Emila Krchy w krakowskiej ASP w roku 1963. Malarz, autor prac o sztuce. Od roku 1963 praca pedagogiczna. W latach 80-tych uczestnictwo w Ruchu Kultury Niezależnej, praca społeczna w ZPAP, sygnatariusz deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych (latający Uniwersytet) w roku 1976. Współpracownik Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi, Gościa Niedzielnego, Dekady Literackiej, publikacje w Dzienniku Polskim, Kulturze paryskiej, Odrze, Ethosie, Życiu Duchowym

A

Rogalska-Marasińska, Aneta, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli e-mail: anetarm@yahoo.com

M

Rogelio, Mateo Garcia, jezuita, profesor filozofii i teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na Wydziałach Filozoficznym i Teologicznym oraz w Instytucie Duchowości.

Rogelio, Mateo Garcia, Rogelio García Mateo, jezuita, profesor fi lozofi i i teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na Wydziałach Filozofi cznym i Teologicznym oraz w Instytucie Duchowości.

Rosa, Maria Ines, Laboratory of Epidemiology, University of Extreme South Catarinense, Criciuma, SC, Brazil

A

Rosenberg, Adriana, University of Stavanger; Faculty of Health Sciences; Department of Health Studies


Rostek, Irmina (Polska)

Rostek, Irmina, Akademia Ignatianum w Krakowie

Rostek, Irmina, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Rostek, Irmina, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

S

Ruciński, Staniwsła, Stanisław Ruciński, dr hab., ur. w 1931 roku, pedagog. Praca w szkolnictwie podstawowym, potem średnim, stypendium PAN, praca na Wydziale Pedagogicznym UW (1964 1996), praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP (1996-2005). Obecnie na emeryturze. Zainteresowania: psychologia rozwojowa (praca magisterska u prof. M. Żebrowskiej), związek etyki i pedagogiki (rozprawa doktorska u prof. B. Suchodolskiego), habilitacja kwestionująca metodologiczne podstawy pedagogiki pojmowanej jako teoria kształtowania osobowości (Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, 1981, wyd. 2. 1988). Następnych kilkadziesiąt rozprawek dotyczy wychowania moralnego rozumianego jako pokazywanie dobra obecnego w każdej osobie ludzkiej, a mianowicie m.in. Nauczyciel – wychowawca (1998), Wychowanie a nauki o człowieku (2002), Maxa Schelera wiedza o byciu podmiotem (2001), Problem wartości a ważność osoby (2006).

M

Ruiz Jurado, Manuel, Manuel Ruiz Jurado, kapłan, jezuita, ur. 8 grudnia 1930 roku w Guarromán (Jaén) w Hiszpanii. Członek Towarzystwa Jezusowego od 1948 roku (Prowincja Andaluzja). Emerytowany profesor teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Duchowości tegoż uniwersytetu oraz członek Instytutu Historycznego Towarzystwa Jezusowego. Autor wielu artykułów z historii i duchowości.

D

Ruszkiewicz, Dominika, Akademia Ignatianum w Krakowie

A

Ruta, Agnieszka, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu Katedra Nauk o Zarządzaniu

P

Rutkowski, Paweł, Uniwersytet Warszawski. Pracownia Lingwistyki Migowej

R

Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Politologii

Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie

Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: radoslaw.rybkowski.uj@gmail.com

Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: radoslaw.rybkowski.uj@gmail.com

M

Rymarzak, Małgorzata, Uniwersytet Gdański Katedra Inwestycji i Nieruchomości ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot

T

Ryzner, Tamara, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny e-mail: tamararyzner@gmail.com

A

Ryłko-Kurpiewska, Anna, Uniwersytet Gdański

Ryłko-Kurpiewska, Anna, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Ryłko-Kurpiewska, Anna, Uniwersytet Gdański

C

Sa Carvalho, Cristina, Wydział Teologiczny Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie.

Sa Carvalho, Cristina, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

W

Sadłoń, Wojciech, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

K

Safin, Krzysztof, WSB we Wrocławiu

Safin, Krzysztof, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania e-mail: Krzysztof.safin@wsb.wroclaw.pl

A

Sajdak, Anna, Uniwersytet Jagielloński

J

Sajdera, Jolanta, Akademia Ignatianum w Krakowie


541 - 600 z 820 elementów    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP