- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

R

Darowski, Roman, Akademia Ignatianum w Krakowie

N

Daszkiewicz, Nelly, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Wydział Ekonomii e-mail: ndasz@zie.pg.gda.pl

O

De Bertolis, Ottavio, Ottavio De Bertolis, kapłan, jezuita, ur. w 1963 roku. Studia z pra wa cywilnego w Padwie (1989), a następnie doktorat z fi lozofi i prawa (1992) oraz studia z fi lozofi i w Rzymie (1998). Licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie profesor tegoż uniwersytetu. Od 1992 roku członek Towarzystwa Jezusowego. Publikacje: Il diritto in San Tommaso d’Aquino. Un’indagine fi losofi ca, Torino 2000; razem z F. Todescan, Tommaso d’Aquino, Padova 2003; Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso, Roma 2005. Autor wielu artykułów dla czasopisma „La Civiltà Cattolica” i jednocześnie jego współpracownik

A

de Tchorzewski, Andrzej M, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

U

Dernowska, Urszula, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

M

Deselaers, Manfred, ManfredDeselaers–ks. katolicki z diecezji Aachen w Niemciech, mieszkaod1990r.wOświęcimiu.DoktoratnaPapieskiejAkademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca teologii fundamentalnej na PapieskiejAkademiiTeologicznej.PracownikCentrumDialoguiModlitwywOświęcimiu.W2000rokuuhonorowanyprzezPolskąRadę Chrześcijan i Żydów tytułem Człowieka Pojednania, w 2005 r. odznaczonyprzezPrezydentaPolskiKrzyżemKawalerskimOderuZasługiRzeczpospolitejPolskiorazlaureatnagrodyMiesięcznikaiWydawnictwa Znak im. ks. Józefa Tischnera. Autor książki Bóg a z ło w świetle biografii Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz (Kraków 1998, Wydawnictwo WAM). Redaktor książki Dialog u progu Auschwitz (Kraków 2003, UNUM).

R

Doniec, Renata, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki e-mail: renata.doniec@uj.edu.pl

B

Dopart, Bogusław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki; Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu

L

Dorak- Wojakowska, Lilianna, doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Główne zainteresowania: dramat i teatr współczesny, fi lozofi a sztuki, antropologia teatru. Autorka prac naukowych publikowanych między innymi w serii wydawniczej „Dramat współczesny. Interpretacje” oraz pracach zbiorowych. Autorka książki Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza

Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa

S

Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl

Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl

J

Doroszewski, Jerzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

F

Draus, Franciszek, Franciszek Draus, politolog, historyk myśli politycznej, publicysta, znawca polityki i tradycji politycznej Francji i Niemiec oraz politycznych aspektów integracji europejskiej. Mieszka za granicą, autor licznych rozpraw filozoficznych i politycznych głównie w języku francuskim; po polsku trzy książki: Instytucje ustrojowe w postkomunistycznych demokracjach Europy środkowo-wschodniej (1997), Europejski system polityczny (1998), Integracja europejska a polityka (1999).

O

Drynia, Olga, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

A

Dudak, Anna Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki

J

Dupuis, Jacques, belgijski jezuita i teolog

Dupuis, Jacques, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

K

Duraj-Nowakowa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: jurnov@poczta.onet.pl

J

Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Finansów i Zarządzania Katedra Marketingu e-mail: dworakjanusz@wp.pl

E

Dybowska, Ewa, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu

Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu


Dziewiecki, Marek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


C

Dziwisz, Cardinal Stanisław, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

K

Dziwisz, Kard. Stanisław, Arcybiskup Metropolita Krakowski

Á

Engler, Ágnes, Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych e-mail: engler.agnes@gmail.com

A

Famuła-Jurczak, Anita, Uniwersytet Zielonogórski

Faron, Agnieszka, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczno-Menedżerski Katedra Zarządzania agnieszka.faron@handlowa.eu

M

Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu Walijskiego w Bangor oraz Instytutu Wychowania Religijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wuerzburgu (Niemcy).

Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego (Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu Walijskiego w Bangor oraz Instytutu Wychowania Religijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wuerzburgu (Niemcy).

P

Figura, Piotr, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

S

Filipowicz, Stefan, Akademia Ignatianum w Krakowie

M

Flis, Mariola, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, dziekan Wydziału Filozofi cznego UJ i kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UJ. Obszar zainteresowań badawczych: fi lozofi a i socjologia kultury, antropologia społeczna, historia idei, kognitywistyka

A

Fossion, André, Centre International de Catechese et de Pastorale Lumen Vitae a Bruxelles Facultes Universitaires de Namur


L

Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej

Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej.

J

Franczyk, Jan, adiunkt Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Psychologii

Franczyk, Jan L., Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

N

G. Pikuła, Norbert, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej

T

Gadacz, Tadeusz, Tadeusz Gadacz, doc. dr hab., absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1984 roku doktorat, a w 1990 stopień naukowydoktorahabilitowanego.Wlatach1998-2001profesorUniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku profesor Collegium Civitas.Od2003rokuprzewodniczącyKNFPAN,od2004wicedyrektor IFiSPAN. Wiceprzewodniczący Rady NaukowejInstytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Znak, zastępca redaktora naczelnego Archiwum Historii FilozofiiiMyśliSpołecznej,cz łonekkomitetunaukowegoseriiReligia i filozofia (wydawnictwo Znak) oraz Studiów z Filozofii Niemieckiej (UMK Toruń), koordynator nauk humanistycznych Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Zainteresowania badawcze: filozofia nowożytnaiwspółczesna,filozofiaBogaireligii,filozofiadialogu,filozofia żydowska, metafizyka, antropologiafilozoficzna, aksjologia

J

Gajda, Janusz, adiunkt Wyższy Instytut Teologiczny im. NMP Stolicy Mądrości; Zespół Naukowo-Dydaktyczny Teologii Fundamentalnej i Religiologiii

Gajda, Janusz, Janusz Gajda, profesor zwyczajny, dr hab., humanista, pedagog, członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i długoletni przewodniczący sekcji pedagogiki i psychologii, wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Członek zwyczajny Między 134 narodowej Akademii Humanizacji Edukacji (IAHE). Obecnie, jako emerytowany profesor UMCS, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie i kierownik Katedry Pedagogiki Kulturoznawczej. Autor blisko 300 publikacji, w tym 17 monografi i i 8 prac zbiorowych pod jego redakcją. Najważniejsze pozycje wydawnicze: Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów (1979); Telewizja a upowszechnianie kultury (1982); Telewizja młodzież kultura (1987); Samotność i kultura (1987); Środki masowego przekazu w wychowaniu (1988); Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (1989); Edukacja bez granic (1992); Oblicza miłości (1993); Wychowywać do prawdy? (1995); Wartości w życiu człowieka (1997); Honor godność człowieczeństwo (2000); Media w edukacji (2002); Antropologia kulturowa cz. I, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (2002); Pedagogika kultury w zarysie (2006).

S

Gajda, Stanisław, profesor zwyczajny; Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny; Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

G

Gajewska, Grażyna Genowefa, prof. UZ dr hab. – Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

M

Gajewski, Mariusz, Akademia Ignatianum w Krakowie

J

Galarowicz, Jan, Jan Galarowicz, ur. 1949 w Łopusznej. Studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat pod kierunkiem prof. Władysława Stróżewskiego z antropologii Karola Wojtyły na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w kilku seminariach duchownych. W latach 1987-1992 pracownik również na UJ, a w latach 1993-2004 – na Papieskiej Akademii Teologicznej. Główne dziedziny zainteresowań: orientacje fenomenologiczne i myśl religijna; antropologia filozoficzna, filozofia relacji międzyosobowych, filozofia ludzkiego losu, aksjologia i etyka. Autor dziewięciu książek, m.in.: Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, W drodze do etyki odpowiedzialności i współautor prac zbiorowych: Christliche Philosophie i Etyka: zarys. Współpraca przy tworzeniu scenariusza filmu o ks. Józefie Tischnerze pt. Tak się toczy moja myśl, prowadzenie telewizyjnych rozmów z ks. kard. Franciszkiem Macharskim pt. Widziane z Franciszkańskiej. Autor kilkudziesięciu tekstów publicystycznych.

E

Gano, Ewa, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

J

Gara, Jarosław, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Gara, Jarosław, Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

A

Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)

Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej e-mail: aleksandra.gawel@ue.poznan.pl

M

Gawor, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie


121 - 180 z 820 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP