- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

D

Doniec, Renata, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki e-mail: renata.doniec@uj.edu.pl
Dopart, Bogusław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki; Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Dorak- Wojakowska, Lilianna, doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Główne zainteresowania: dramat i teatr współczesny, fi lozofi a sztuki, antropologia teatru. Autorka prac naukowych publikowanych między innymi w serii wydawniczej „Dramat współczesny. Interpretacje” oraz pracach zbiorowych. Autorka książki Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza
Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa
Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl
Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl
Doroszewski, Jerzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Draus, Franciszek, Franciszek Draus, politolog, historyk myśli politycznej, publicysta, znawca polityki i tradycji politycznej Francji i Niemiec oraz politycznych aspektów integracji europejskiej. Mieszka za granicą, autor licznych rozpraw filozoficznych i politycznych głównie w języku francuskim; po polsku trzy książki: Instytucje ustrojowe w postkomunistycznych demokracjach Europy środkowo-wschodniej (1997), Europejski system polityczny (1998), Integracja europejska a polityka (1999).
Drynia, Olga, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Dudak, Anna Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
Dupuis, Jacques, belgijski jezuita i teolog
Dupuis, Jacques, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Duraj-Nowakowa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: jurnov@poczta.onet.pl
Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Finansów i Zarządzania Katedra Marketingu e-mail: dworakjanusz@wp.pl
Dybowska, Ewa, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu
Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Dziewiecki, Marek
Dziewiecki, Marek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dziewońska, Ewa
Dziwisz, Cardinal Stanisław, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Dziwisz, Kard. Stanisław, Arcybiskup Metropolita Krakowski

E

Engler, Ágnes, Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych e-mail: engler.agnes@gmail.com

F

Famuła-Jurczak, Anita, Uniwersytet Zielonogórski
Faron, Agnieszka, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczno-Menedżerski Katedra Zarządzania agnieszka.faron@handlowa.eu
Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu Walijskiego w Bangor oraz Instytutu Wychowania Religijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wuerzburgu (Niemcy).
Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego (Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu Walijskiego w Bangor oraz Instytutu Wychowania Religijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wuerzburgu (Niemcy).
Figura, Piotr, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Filipowicz, Stefan, Akademia Ignatianum w Krakowie
Flis, Mariola, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, dziekan Wydziału Filozofi cznego UJ i kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UJ. Obszar zainteresowań badawczych: fi lozofi a i socjologia kultury, antropologia społeczna, historia idei, kognitywistyka
Fossion, André, Centre International de Catechese et de Pastorale Lumen Vitae a Bruxelles Facultes Universitaires de Namur
Frączek, Zofia
Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej
Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej.
Franczyk, Jan, adiunkt Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Psychologii
Franczyk, Jan L., Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

G

G. Pikuła, Norbert, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej
Gadacz, Tadeusz, Tadeusz Gadacz, doc. dr hab., absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1984 roku doktorat, a w 1990 stopień naukowydoktorahabilitowanego.Wlatach1998-2001profesorUniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku profesor Collegium Civitas.Od2003rokuprzewodniczącyKNFPAN,od2004wicedyrektor IFiSPAN. Wiceprzewodniczący Rady NaukowejInstytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Znak, zastępca redaktora naczelnego Archiwum Historii FilozofiiiMyśliSpołecznej,cz łonekkomitetunaukowegoseriiReligia i filozofia (wydawnictwo Znak) oraz Studiów z Filozofii Niemieckiej (UMK Toruń), koordynator nauk humanistycznych Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Zainteresowania badawcze: filozofia nowożytnaiwspółczesna,filozofiaBogaireligii,filozofiadialogu,filozofia żydowska, metafizyka, antropologiafilozoficzna, aksjologia
Gajda, Janusz, adiunkt Wyższy Instytut Teologiczny im. NMP Stolicy Mądrości; Zespół Naukowo-Dydaktyczny Teologii Fundamentalnej i Religiologiii
Gajda, Janusz, Janusz Gajda, profesor zwyczajny, dr hab., humanista, pedagog, członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i długoletni przewodniczący sekcji pedagogiki i psychologii, wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Członek zwyczajny Między 134 narodowej Akademii Humanizacji Edukacji (IAHE). Obecnie, jako emerytowany profesor UMCS, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie i kierownik Katedry Pedagogiki Kulturoznawczej. Autor blisko 300 publikacji, w tym 17 monografi i i 8 prac zbiorowych pod jego redakcją. Najważniejsze pozycje wydawnicze: Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów (1979); Telewizja a upowszechnianie kultury (1982); Telewizja młodzież kultura (1987); Samotność i kultura (1987); Środki masowego przekazu w wychowaniu (1988); Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (1989); Edukacja bez granic (1992); Oblicza miłości (1993); Wychowywać do prawdy? (1995); Wartości w życiu człowieka (1997); Honor godność człowieczeństwo (2000); Media w edukacji (2002); Antropologia kulturowa cz. I, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (2002); Pedagogika kultury w zarysie (2006).
Gajda, Stanisław, profesor zwyczajny; Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny; Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Gajewska, Grażyna Genowefa, prof. UZ dr hab. – Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Gajewski, Mariusz, Akademia Ignatianum w Krakowie
Galarowicz, Jan, Jan Galarowicz, ur. 1949 w Łopusznej. Studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat pod kierunkiem prof. Władysława Stróżewskiego z antropologii Karola Wojtyły na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w kilku seminariach duchownych. W latach 1987-1992 pracownik również na UJ, a w latach 1993-2004 – na Papieskiej Akademii Teologicznej. Główne dziedziny zainteresowań: orientacje fenomenologiczne i myśl religijna; antropologia filozoficzna, filozofia relacji międzyosobowych, filozofia ludzkiego losu, aksjologia i etyka. Autor dziewięciu książek, m.in.: Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, W drodze do etyki odpowiedzialności i współautor prac zbiorowych: Christliche Philosophie i Etyka: zarys. Współpraca przy tworzeniu scenariusza filmu o ks. Józefie Tischnerze pt. Tak się toczy moja myśl, prowadzenie telewizyjnych rozmów z ks. kard. Franciszkiem Macharskim pt. Widziane z Franciszkańskiej. Autor kilkudziesięciu tekstów publicystycznych.
Gano, Ewa, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Gara, Jarosław, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Gara, Jarosław, Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej e-mail: aleksandra.gawel@ue.poznan.pl
Gawor, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie
Gałkowski, Jerzy
Gębala, Przemysław, Przemysław Gębala, jezuita, absolwent etnologii i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie związany z Wyższą Szkołą Filozofi czo-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania: socjologia i fi lozofi a kultury oraz antropologia religii
Ghazanfari, Hengameh, Islamic Azad University, Iran
Gielarowski, Andrzej, Andrzej Gielarowski, urodzony w 1969 roku; doktor fi lozofi i; adiunkt Wydziału Filozofi cznego Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; pracownik katedry Historii i Filozofi i Kultury Instytutu Kulturoznawstwa w/w Wydziału; absolwent i wykładowca Wydziału Filozofi cznego Papieskiej Akademii Teologicznej; autor monografi i Bycie a intersubiektywność w fi lozofi i Gabriela Marcela oraz kilkunastu artykułów naukowych; redaktor naukowy (wraz z T. Homą i M. Urbanem) zbioru publikacji kulturoznawczych Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Kraków 2008; redaktor serii naukowej Instytutu Kulturoznawstwa WSFP „Ignatianum” Humanitas. Studia Kulturoznawcze; zainteresowania naukowe: fi lozofi a człowieka, fi lozofi a dialogu, fenomenologia, fi lozofi a francuska (m.in. M. Buber, G. Marcel, E. Lévinas, M. Henry, J. Tischner), fi lozofi a kultury (m.in. R. Girard, P. Ricoeur, M. Serres
Gierek, Piotr, Akedemia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytutu Nauk o Wychowaniu
Gildo, Gildo Volpato, Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC

121 - 180 z 795 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>