- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie


P

Gębala, Przemysław, Przemysław Gębala, jezuita, absolwent etnologii i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie związany z Wyższą Szkołą Filozofi czo-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania: socjologia i fi lozofi a kultury oraz antropologia religii

H

Ghazanfari, Hengameh, Islamic Azad University, Iran

A

Gielarowski, Andrzej, Andrzej Gielarowski, urodzony w 1969 roku; doktor fi lozofi i; adiunkt Wydziału Filozofi cznego Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; pracownik katedry Historii i Filozofi i Kultury Instytutu Kulturoznawstwa w/w Wydziału; absolwent i wykładowca Wydziału Filozofi cznego Papieskiej Akademii Teologicznej; autor monografi i Bycie a intersubiektywność w fi lozofi i Gabriela Marcela oraz kilkunastu artykułów naukowych; redaktor naukowy (wraz z T. Homą i M. Urbanem) zbioru publikacji kulturoznawczych Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Kraków 2008; redaktor serii naukowej Instytutu Kulturoznawstwa WSFP „Ignatianum” Humanitas. Studia Kulturoznawcze; zainteresowania naukowe: fi lozofi a człowieka, fi lozofi a dialogu, fenomenologia, fi lozofi a francuska (m.in. M. Buber, G. Marcel, E. Lévinas, M. Henry, J. Tischner), fi lozofi a kultury (m.in. R. Girard, P. Ricoeur, M. Serres

P

Gierek, Piotr, Akedemia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytutu Nauk o Wychowaniu

G

Gildo, Gildo Volpato, Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC

B

Glinka, Beata, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: bglinka@wz.uw.edu.pl

M

Godowska, Magdalena, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki e-mail: magdalena.godowska@gmail.com

T

Golubieva, Tetiana, Institute of Business Administration in Kryvyj Rig Theoretical and Applied Economics Department

J

Goraj, Janusz, Ksiądz Janusz Goraj Specjalności: teologia pastoralna

P

Góralczyk, Paweł, Paweł Góralczyk, kapłan, pallotyn, ur. w 1943 roku. Profesor zwyczajny teologii. Kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na UKSW, wykładowca w WSD Księży Pallotynów. Były przewodniczący zespołu redakcyjnego „Communio”. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Teologów i Moralistów Społecznych obszaru języka niemieckiego. Członek Komitetu Badań Teologicznych PAN. Autor 5 książek oraz ok. 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

I

Górska, Izabela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Edukacji


E

Gołąbek, Emilian, Wicedyrektor, a także wykładowca katechetyki oraz pedagogiki i dydaktyki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów „ANTONIANUM”.


B

Grabińska, Barbara Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów

Grabińska, Barbara Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów

Grochmal- Bach, Bożena, Bożena Grochmal-Bach, specjalista psychiatrii, studia na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie w 1965. Stopień doktora naukowego w 1986 na podstawie pracy: Analiza czynników patogennych okresu rozwojowego determinujących poziom adaptacji u studentów w oparciu o model probabilistyczny. Obecnie pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie. Autorka 15 rozdziałów w podręcznikach lekarskich i pedagogicznych, 130 prac naukowych i następujących książek: Wpływ lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów (1996), Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży (2000, 2001), Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi – aspekty pedagogiczne i psychologiczne (2003) oraz Zaburzenia odżywiania się (2003).

H

Grochola-Szczepanek, Helena, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie e-mail: HelenaG@ijp-pan.krakow.pl

Z

Grocholewski, Zenon, prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego

M

Grodecka, Monika, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

B

Grom, Bernhard, Bernhard Grom SJ, ur. w 1936 roku, doktor teologii, profesor psychologii religii i pedagogiki religijnej w Wyższej Szkole Filozofii w Monachium. Wykłady gościnne na Wydziale Teologicznym w Lucernie, w Wyższej Szkole Filozofii i Teologii St. Georgen we Frankfurcie, w Collegium Germanicum-Hungaricum w Rzymie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Tartu w Estonii i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Niektóre publikacje książkowe: Religionspsychologie (21996); Damit das Leben gelingt (1997); Religionspädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters (52000); Menschen- und Weltbilder moderner Malerei (2003); Ezoteryzm nowa nadzieja? ,Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Grom, Bernhard, Bernhard Grom SJ, ur. w 1936 roku, doktor teologii, profesor psychologii religii i pedagogiki religijnej w Wyższej Szkole Filozofii w Monachium. Wykłady gościnne na Wydziale Teologicznym w Lucernie, w Wyższej Szkole Filozofii i Teologii St. Georgen we Frankfurcie, w Collegium Germanicum-Hungaricum w Rzymie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Tartu w Estonii i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Niektóre publikacje książkowe: Religionspsychologie (21996); Damit das Leben gelingt (1997); Religionspädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters (52000); Menschen- und Weltbilder moderner Malerei (2003); Ezoteryzm nowa nadzieja?,Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

A

Gromkowska-Melosik, Agnieszka Aleksandra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych; Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi

Z

Gross, Zehavit, Dr Zehavit Gross, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Bar Ilan w Ramat Gan, Izrael. Pierwsza książka Judaism and Kibbutz Children – Possible Connection w roku 1995. Oprócz tego wiele artykułów z zakresu wychowania religijnego i świeckiego oraz tożsamości religijnej wśród młodzieży żydowskiej. Badania naukowe wśród młodzieży żeńskiej w Izraelu na temat retrospekcyjnego pojmowania życia religijnego, cywilnego, ruchów feministycznych i syjonistycznej socjalizacji w izraelskich szkołach. Ponadto naukowe badania w żydowskich szkołach w Brukseli, Paryżu i Genewie na zlecenie Rappaport Center, a także udział w europejskim projekcie na temat relgijności i poglądów na życie młodzieży oraz w związku z tym zagadnieniem badania wśród żydowskiej i arabskiej młodzieży. Laureatka wielu nagród: Berl Reptor (1994), Schupff (1997), Schnitzer (2000) oraz Nagroda Frankfurcka (2002).

Gross, Zehavit, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

S

Grotowska, Stella, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Humanistyczny

A

Grudziński, Andrzej, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

G

Grzybek, Grzegorz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny; Zakład Pedagogiki Opiekuńczej profesor nadzwyczajny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; Instytut Pedagogiki

Grzybek, Grzegorz, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Zakład Pedagogiki Opiekuńczej e-mail: gg07@univ.rzeszow.pl

T

Grzywacz, Tomasz, TomaszGrzywacz,ur.20sierpnia1961rokuwBestwinie.Odroku 1980 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu w1988roku,studiafilozoficznenaWydzialeFilozoficznymTowarzystwaJezusowegowKrakowie,natomiaststudiateologicznenaPapieskimWydzialeTeologicznymWłochPołudniowych–SekcjaSan Luigi w Neapolu oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – licencjat i doktorat z teologii moralnej. Od roku 1997 wykładowca na Wydziale Teologicznym w Instytucie Nauk ReligijnychPapieskiegoUniwersytetuGregoriańskiegooraznaPapieskim Wydziale Teologicznym Włoch Południowych – Sekcja San Luigi w Neapolu. Od roku 2000 proboszcz w parafii San Giovanni Evangelista wGelloiparafiiSanGiovanniBattistawPugnanoijednocześniewykładowcawWyższymInstytucieNaukReligijnychiwInstytucieDuchowościSanTorpèwPizie.Wroku2005inkardynowanydodiecezjiPiza. Publikacje:Conoscenzaecoscienzamorale.Unariflessioneteologicamorale,apartiredalpensierodiFranzBöckle,sulladimensione conoscitiva dell’esperienza etica cristiana, P.U.G., Roma 1997; La formazione della coscienza e il senso del peccato, „Bollettino Diocesanodell'ArcidiocesidiPisa”,AnnoLXVn°1gennaio–marzo 2001, s. 100-119.

N

Gulati, Nidhi, University of Delhi

G

Gunia, Grazyna Maria, Grażyna Gunia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Specjalnej e-mail: gragun@up.krakow.pl

E

Gurba, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

K

Gurba, Krzysztof, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

G

Głód, Grzegorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii

P

Głodek, Paweł, Uniwersytet Łódzki

A

Głodowska, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Głodowska, Agnieszka Elżbieta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

T

Głuszak, Tomasz, Nieaktualne: adiunkt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny; Zakład Katolickiej Nauki Społecznej adiunkt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Teologiczny; Zakład Katolickiej Nauki Społecznej

Ł

Hajduk, Łukasz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

A

Hajdukiewicz, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego

M

Hajkowska, Monika, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

H

Hanisch, Helmut, Helmut Hanisch, ur. w 1943 roku we Wrocławiu. Studia filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytach w Tübingen, Stuttgarcie i w Pädagogische Hochschule w Reutlingen. W latach 1969-74 nauczyciel i wicedyrektor szkoły. Od roku 1974 nauczyciel akademicki w Pädagogisch-Theologische Zentrum der Württembergischen Landeskirche w Stuttgarcie i w Uniwersytecie w Tübingen. W latach 1985-92 odpowiedzialny za szkolnictwo w kościelnym okręgu w Heidenheim. W 1994 roku stopień doktora filozofii w Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od roku 1992 profesor pedagogiki religijnej w Uniwersytecie w Lipsku. Zainteresowania naukowe: sfera empiryczna pedagogiki religijnej.

Hanisch, Helmut, Helmut Hanisch, ur. w 1943 roku we Wrocławiu. Studia filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytach w Tübingen, Stuttgarcie i w Pädagogische Hochschule w Reutlingen. W latach 1969-74 nauczyciel i wicedyrektor szkoły. Od roku 1974 nauczyciel akademicki w Pädagogisch-Theologische Zentrum der Württembergischen Landeskirche w Stuttgarcie i w Uniwersytecie w Tübingen. W latach 1985-92 odpowiedzialny za szkolnictwo w kościelnym okręgu w Heidenheim. W 1994 roku stopień doktora filozofii w Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od roku 1992 profesor pedagogiki religijnej w Uniwersytecie w Lipsku. Zainteresowania naukowe: sfera empiryczna pedagogiki religijnej.

N

Hoepers, Neiva Junkes, Universidade do Extremo Sul Catarinense

T

Homa, Tomasz, Akademia Ignatianum w Krakowie,

Homa, Tomasz, Tomasz Homa SJ (ur. 1958), doktor filozofii, wykładowca wWyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, redaktor naczelny Wydawnictwa WAM oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Zajmuje się problematyką edukacji młodzieży i dorosłych a także działalności organizacji pozarządowych w Polsce uczestnicząc w inicjatywach tego środowiska. Współautor i superwizor programu kształceniowego dla nauczycieli wychowawców i katechetów: Ku pełni człowieczeństwa. Autor publikacji W drodze do podmiotowości społeczeństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002 oraz współautor polskiej adaptacji Problemy współczesności a chrześcijanie. Wybrane zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Szkolne PWN, Kraków- Warszawa 2004.i

Homa, Tomasz, Tomasz Homa SJ, ur. w 1958 roku, doktor filozofii, wykładowca wWyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Redaktor naczelnyWydawnictwaWAM oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Obszar zainteresowań: problematyka edukacji młodzieży i dorosłych, działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Współautor i superwizor programu kształceniowego dla nauczycieli, wychowawców i katechetów Ku pełni człowieczeństwa. Autor publikacji W drodze do podmiotowości społeczeństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002 oraz współautor polskiej adaptacji Problemy współczesności a chrześcijanie. Wybrane zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Szkolne PWN, Kraków-Warszawa 2004.

J

Horowski, Jarosław, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Teorii Wychowania

B

Hućko, Bartłomiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

M

Idem, Magdalena, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Zakład Genologii Dziennikarskiej i Historii Mediów ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków

G

Ignatowski, Grzegorz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

L

Jabłonowska, Lidia Hanna, Szkoła Główna Handlowa. Instytut Kapitału Ludzkiego.

J

Jabłońska-Hood, Joanna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Humanistyczny

M

Jabłoński, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: krzysztof.jablonski@ignatianum.edu.pl


Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie polski pedagog społeczny i psychoterapeuta, od 2003 roku profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie

Jagieła, Jarosław, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Akademia Ignatianum w Krakowie


181 - 240 z 820 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP