- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Balogová, Beáta, Uniwersytet Rzeszowski e-mail: beata.balogova sme.sk


B

Baraniak, Barbara, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy

K

Bartnicka, Kalina, Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Od 1963 pracownik naukowy w PAN (Pracownia Dziejów Oświaty po połączeniu z Zakładem Historii Nauki i Techniki, po przekształceniach – Instytut Nauki); 2001 – Kierownik Zakładu Historii Oświaty, od 2003 – Dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie;

S

Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, na Wydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – licencjat z filozofii i z teologii moralnej oraz doktorat z teologii. Od roku 1978 wykładowca teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym Południowych Włoch, Sekcja św. Alojzego w Neapolu. Profesor zwyczajny teologiimoralnej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1997 do 2003 dziekan Wydziału Teologicznego. Aktualnie wice rektor Uniwersytetu.

Bastianel, Sergio, Sergio Bastianel SJ, ur. 28 lipca 1944 roku w Pieve di Soligo (TV). Od roku 1965 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu 1972 rok, studia w Seminarium w Vittorio Veneto, naWydziale Filozoficznym Aloisianum w Gallarate (VA) i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – licencjat z filozofii i z teologii moralnej oraz doktorat z teologii. Od roku 1978 wykładowca teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym Południowych Włoch, Sekcja św. Alojzego w Neapolu. Profesor zwyczajny teologii moralnej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1997 do 2003 dziekan Wydziału Teologicznego. Aktualnie wice rektor Uniwersytetu.

Z

Bauman, Zygmunt, Prof. Zygmunt Bauman ur. w 1925 w Poznaniu. Studia w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik Katedry Socjologii Ogólnej do 1968 roku. Pracownik Uniwersytetu Leeds. Od 1991 roku na emeryturze. Ostatnie książki to: O pożytkach z wątpliwości (Sic) i Razem osobno (WL).

A

Bałandynowicz, Andrzej, Andrzej Bałandynowicz, ur. w 1952 roku. Od 1998 roku profesor nauk prawnych. Od 1975 roku pracownik naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrszawskiego. W latach 1996-1998 przewodniczący Resortowej Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości ds. systemu sądowej kurateli dla osób dorosłych. Od 1997 roku rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Członek Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Autor nowoczesnej teorii kary pozbawienia wolności oraz systemu probacji. Zainteresowania naukowe w zakresie kryminologii, penologii, penitencjarystyki, socjologii prawa i filozofii prawa. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym 6 autorskich książek.

K

Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna, Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwerystet Gdański

D

Becker-Pestka, Daria Joanna, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

H

Beckmann-Hamzei, Helen, Leiden University, faculty of law

M

Bednarczyk, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Przedsiębiorczości


Benner, Dietrich, Dietrich Benner, urodzony w 1941 roku, profesor pedagogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu im. W. von Humboldta w Berlinie. W latach 1990-1994 przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Nauki o Wychowaniu Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Najważniejsze publikacje: Hauptströmmungen der Erziehungswissenschaft, Verlag List, München 1973, Die Pädagogik Herbarts, Juventa Verlag, Weinheim und München 1986), Allgemeine Pädagogik, Juventa Verlag, Weinheim und München 1987, Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie, Juventa Verlag, Weinheim und München 1990, Historisches Wörterbuch der Pädagogik, hrsg. von D. Benner, J. Oelkers, Beltz, Weinheim 2004; D. Benner, Pedagogika ogólna, przeł. M. Wojdak-Piątkowska, w: Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 115-194.

K

Bergmann, Katja, Katja Bergmann

p

Bernacki, prof. dr hab. Włodzimierz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

J

Bielas, Jacek, Akademia Ignatianum w Krakowie

E

Bielska, Ewa, Uniwersytet Śląski Katedra Pedagogiki Społecznej e-mail: dayoff@poczta.onet.pl

H

Bieniok, Henryk, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Katedra Zarządzania i Marketingu

K

Bigos, Krystian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego

T

Bilicki, Tomasz, mgr Tomasz Bilicki – pedagog, kierownik Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, autor m.in. książki Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Impuls, Kraków 2000.

G

Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn

Bitter, Gottfried, Gottfried Bitter CSSp, dr teologii, profesor pedagogiki religijnej i homiletyki na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn.

M

Blaza, Marek, adiunkt Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum; Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej

S

Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie


E

Bobrowska, Ewa, adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

K

Bociek, Klaudyna, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

B

Bodzioch- Bryła, Bogusława, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej). Absolwentka fi lologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Ka 160 towicach. Autorka książki Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, współautorka Nowego leksykonu szkolnego. Publikacje m.in. w „Tekstach Drugich”, „Śląsku”, „Gazecie Krakowskiej”. Badaczka poezji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakim ulega pod wpływem pojawienia się nowych mediów i zderzenia z rzeczywistością cywilizacyjno-techniczną.

J

Bomba, Jacek, JacekBomba,ur.1941wSkawinie;ukończonestudiamedycznena Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Studia podyplomowe w krakowskiej klinice psychiatrycznej pod kierunkiem Antoniego Kępińskiego i Marii Orwid oraz wBethlemRoyalHospitalwLondynieiStateUniversityofNewYork wStonyBrook. Obecnie profesor zwyczajny w CollegiumMedicum UniwersytetuJagiellońskiego, Kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ

T

Borkowski, Tadeusz , Akademia Ignatianum w Krakowie

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Borkowski, Tadeusz, Jesuit University Ignatianum Institute of Political Science Krakow, Poland

Borkowski, Tadeusz, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Borkowski, Tadeusz, Uniwersytet Jagielloński Akademia Ignatianum w Krakowie

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

M

Borowiec-Gabryś, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: borowiec@up.krakow.pl

T

Boruta, Tadeusz, Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Sztuki; Zakład Malarstwa


Bołdyrew, Aneta, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Zakład Historii Oświaty, Pomorska 46/48, Łódź, Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlaka-mi Polski Niepodległej” w latach 2018-2023 nr projektu 01SPN 17 0020 18 kwota finansowania 751 222 zł

W

Bołoz, Wojciech, Wojciech Bołoz, ur. w 1945 roku. Profesor bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1972-1975 studia z zakresu teologii moralnej w ATK. W 1982 roku promocja na temat Personalistyczne uzasadnienie norm moralnych w dokumentach Soboru Watykańskiego II. W latach 1982-1984 pracownik naukowy Uniwersytetu Augsburskiego.W1991 roku habilitacja na temat Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej. W 1992 roku profesor prowadzący gościnne wykłady w Accademia Alfonsiana w Rzymie. W latach 1996-1999 prorektor ATK. Obecnie kierownik Katedry Bioetyki, dyrektor Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Branicki, Wacław, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie e-mail: branicki@agh.edu.pl

A

Brdulak, Anna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania

J

Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii

Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii

P

Brzegowy, Paweł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: vic8@op.pl

J

Brzeziński, Jerzy Marian, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii e-mail: jerzy.brzezinski@amu.edu.pl

W

Brzeziński, Witold Grzegorz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Pedagogiki

K

Brzostek, Krzysztof, Politechnika Śląska

A

Brzozowska, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: abrzozowska@wz.uw.edu.pl

Brzozowska, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania


Buchta, Krystyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania

J

Budni, Josiane, Laboratory of Neuroscience, Laboretory Neurodegenerative Diseases, Graduate Program in Health Sciences, Academic Unit of Health Sciences, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC, Brazil

A

Budzanowska, Anna Teresa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

T

Burdzik, Tomasz, Uniwersytet Śląski Instytut Socjologii e-mail: tomasz.burdzik@gmail.com

Ł

Burkiewicz, Łukasz, Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie


1 - 60 z 68 elementów    1 2 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP