- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

R

D'Ambrosio, Rocco, Wydział Nauki Społecznej Kościoła w Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie

V

Dagostin, Valdemira Santina, Universidade do Extremo Sul Catarinense

R

Darowski, Roman, Akademia Ignatianum w Krakowie

N

Daszkiewicz, Nelly, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Wydział Ekonomii e-mail: ndasz@zie.pg.gda.pl

O

De Bertolis, Ottavio, Ottavio De Bertolis, kapłan, jezuita, ur. w 1963 roku. Studia z pra wa cywilnego w Padwie (1989), a następnie doktorat z fi lozofi i prawa (1992) oraz studia z fi lozofi i w Rzymie (1998). Licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie profesor tegoż uniwersytetu. Od 1992 roku członek Towarzystwa Jezusowego. Publikacje: Il diritto in San Tommaso d’Aquino. Un’indagine fi losofi ca, Torino 2000; razem z F. Todescan, Tommaso d’Aquino, Padova 2003; Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso, Roma 2005. Autor wielu artykułów dla czasopisma „La Civiltà Cattolica” i jednocześnie jego współpracownik

A

de Tchorzewski, Andrzej M, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

U

Dernowska, Urszula, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

M

Deselaers, Manfred, ManfredDeselaers–ks. katolicki z diecezji Aachen w Niemciech, mieszkaod1990r.wOświęcimiu.DoktoratnaPapieskiejAkademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca teologii fundamentalnej na PapieskiejAkademiiTeologicznej.PracownikCentrumDialoguiModlitwywOświęcimiu.W2000rokuuhonorowanyprzezPolskąRadę Chrześcijan i Żydów tytułem Człowieka Pojednania, w 2005 r. odznaczonyprzezPrezydentaPolskiKrzyżemKawalerskimOderuZasługiRzeczpospolitejPolskiorazlaureatnagrodyMiesięcznikaiWydawnictwa Znak im. ks. Józefa Tischnera. Autor książki Bóg a z ło w świetle biografii Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz (Kraków 1998, Wydawnictwo WAM). Redaktor książki Dialog u progu Auschwitz (Kraków 2003, UNUM).

R

Doniec, Renata, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki e-mail: renata.doniec@uj.edu.pl

B

Dopart, Bogusław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki; Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu

L

Dorak- Wojakowska, Lilianna, doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Główne zainteresowania: dramat i teatr współczesny, fi lozofi a sztuki, antropologia teatru. Autorka prac naukowych publikowanych między innymi w serii wydawniczej „Dramat współczesny. Interpretacje” oraz pracach zbiorowych. Autorka książki Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza

Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dorak-Wojakowska, Lilianna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa

S

Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl

Dorocki, Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: sdorocki@up.krakow.pl

J

Doroszewski, Jerzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

F

Draus, Franciszek, Franciszek Draus, politolog, historyk myśli politycznej, publicysta, znawca polityki i tradycji politycznej Francji i Niemiec oraz politycznych aspektów integracji europejskiej. Mieszka za granicą, autor licznych rozpraw filozoficznych i politycznych głównie w języku francuskim; po polsku trzy książki: Instytucje ustrojowe w postkomunistycznych demokracjach Europy środkowo-wschodniej (1997), Europejski system polityczny (1998), Integracja europejska a polityka (1999).

O

Drynia, Olga, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

A

Dudak, Anna Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki

J

Dupuis, Jacques, belgijski jezuita i teolog

Dupuis, Jacques, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

K

Duraj-Nowakowa, Krystyna, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: jurnov@poczta.onet.pl

J

Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dworak, Janusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Finansów i Zarządzania Katedra Marketingu e-mail: dworakjanusz@wp.pl

E

Dybowska, Ewa, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu

Dybowska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu


Dziewiecki, Marek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


C

Dziwisz, Cardinal Stanisław, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

K

Dziwisz, Kard. Stanisław, Arcybiskup Metropolita Krakowski


1 - 33 z 33 elementów    
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP