- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

N

G. Pikuła, Norbert, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej

T

Gadacz, Tadeusz, Tadeusz Gadacz, doc. dr hab., absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1984 roku doktorat, a w 1990 stopień naukowydoktorahabilitowanego.Wlatach1998-2001profesorUniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku profesor Collegium Civitas.Od2003rokuprzewodniczącyKNFPAN,od2004wicedyrektor IFiSPAN. Wiceprzewodniczący Rady NaukowejInstytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Znak, zastępca redaktora naczelnego Archiwum Historii FilozofiiiMyśliSpołecznej,cz łonekkomitetunaukowegoseriiReligia i filozofia (wydawnictwo Znak) oraz Studiów z Filozofii Niemieckiej (UMK Toruń), koordynator nauk humanistycznych Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Zainteresowania badawcze: filozofia nowożytnaiwspółczesna,filozofiaBogaireligii,filozofiadialogu,filozofia żydowska, metafizyka, antropologiafilozoficzna, aksjologia

J

Gajda, Janusz, adiunkt Wyższy Instytut Teologiczny im. NMP Stolicy Mądrości; Zespół Naukowo-Dydaktyczny Teologii Fundamentalnej i Religiologiii

Gajda, Janusz, Janusz Gajda, profesor zwyczajny, dr hab., humanista, pedagog, członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i długoletni przewodniczący sekcji pedagogiki i psychologii, wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Członek zwyczajny Między 134 narodowej Akademii Humanizacji Edukacji (IAHE). Obecnie, jako emerytowany profesor UMCS, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie i kierownik Katedry Pedagogiki Kulturoznawczej. Autor blisko 300 publikacji, w tym 17 monografi i i 8 prac zbiorowych pod jego redakcją. Najważniejsze pozycje wydawnicze: Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów (1979); Telewizja a upowszechnianie kultury (1982); Telewizja młodzież kultura (1987); Samotność i kultura (1987); Środki masowego przekazu w wychowaniu (1988); Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (1989); Edukacja bez granic (1992); Oblicza miłości (1993); Wychowywać do prawdy? (1995); Wartości w życiu człowieka (1997); Honor godność człowieczeństwo (2000); Media w edukacji (2002); Antropologia kulturowa cz. I, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze (2002); Pedagogika kultury w zarysie (2006).

S

Gajda, Stanisław, profesor zwyczajny; Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny; Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

G

Gajewska, Grażyna Genowefa, prof. UZ dr hab. – Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

M

Gajewski, Mariusz, Akademia Ignatianum w Krakowie

J

Galarowicz, Jan, Jan Galarowicz, ur. 1949 w Łopusznej. Studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat pod kierunkiem prof. Władysława Stróżewskiego z antropologii Karola Wojtyły na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w kilku seminariach duchownych. W latach 1987-1992 pracownik również na UJ, a w latach 1993-2004 – na Papieskiej Akademii Teologicznej. Główne dziedziny zainteresowań: orientacje fenomenologiczne i myśl religijna; antropologia filozoficzna, filozofia relacji międzyosobowych, filozofia ludzkiego losu, aksjologia i etyka. Autor dziewięciu książek, m.in.: Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, W drodze do etyki odpowiedzialności i współautor prac zbiorowych: Christliche Philosophie i Etyka: zarys. Współpraca przy tworzeniu scenariusza filmu o ks. Józefie Tischnerze pt. Tak się toczy moja myśl, prowadzenie telewizyjnych rozmów z ks. kard. Franciszkiem Macharskim pt. Widziane z Franciszkańskiej. Autor kilkudziesięciu tekstów publicystycznych.

E

Gano, Ewa, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

J

Gara, Jarosław, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Gara, Jarosław, Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

A

Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)

Gaweł, Aleksandra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej e-mail: aleksandra.gawel@ue.poznan.pl

M

Gawor, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie


P

Gębala, Przemysław, Przemysław Gębala, jezuita, absolwent etnologii i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie związany z Wyższą Szkołą Filozofi czo-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania: socjologia i fi lozofi a kultury oraz antropologia religii

H

Ghazanfari, Hengameh, Islamic Azad University, Iran

A

Gielarowski, Andrzej, Andrzej Gielarowski, urodzony w 1969 roku; doktor fi lozofi i; adiunkt Wydziału Filozofi cznego Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; pracownik katedry Historii i Filozofi i Kultury Instytutu Kulturoznawstwa w/w Wydziału; absolwent i wykładowca Wydziału Filozofi cznego Papieskiej Akademii Teologicznej; autor monografi i Bycie a intersubiektywność w fi lozofi i Gabriela Marcela oraz kilkunastu artykułów naukowych; redaktor naukowy (wraz z T. Homą i M. Urbanem) zbioru publikacji kulturoznawczych Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Kraków 2008; redaktor serii naukowej Instytutu Kulturoznawstwa WSFP „Ignatianum” Humanitas. Studia Kulturoznawcze; zainteresowania naukowe: fi lozofi a człowieka, fi lozofi a dialogu, fenomenologia, fi lozofi a francuska (m.in. M. Buber, G. Marcel, E. Lévinas, M. Henry, J. Tischner), fi lozofi a kultury (m.in. R. Girard, P. Ricoeur, M. Serres

P

Gierek, Piotr, Akedemia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytutu Nauk o Wychowaniu

G

Gildo, Gildo Volpato, Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC

B

Glinka, Beata, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: bglinka@wz.uw.edu.pl

M

Godowska, Magdalena, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki e-mail: magdalena.godowska@gmail.com

T

Golubieva, Tetiana, Institute of Business Administration in Kryvyj Rig Theoretical and Applied Economics Department

J

Goraj, Janusz, Ksiądz Janusz Goraj Specjalności: teologia pastoralna

P

Góralczyk, Paweł, Paweł Góralczyk, kapłan, pallotyn, ur. w 1943 roku. Profesor zwyczajny teologii. Kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na UKSW, wykładowca w WSD Księży Pallotynów. Były przewodniczący zespołu redakcyjnego „Communio”. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Teologów i Moralistów Społecznych obszaru języka niemieckiego. Członek Komitetu Badań Teologicznych PAN. Autor 5 książek oraz ok. 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

I

Górska, Izabela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Edukacji


E

Gołąbek, Emilian, Wicedyrektor, a także wykładowca katechetyki oraz pedagogiki i dydaktyki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów „ANTONIANUM”.


B

Grabińska, Barbara Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów

Grabińska, Barbara Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów

Grochmal- Bach, Bożena, Bożena Grochmal-Bach, specjalista psychiatrii, studia na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie w 1965. Stopień doktora naukowego w 1986 na podstawie pracy: Analiza czynników patogennych okresu rozwojowego determinujących poziom adaptacji u studentów w oparciu o model probabilistyczny. Obecnie pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie. Autorka 15 rozdziałów w podręcznikach lekarskich i pedagogicznych, 130 prac naukowych i następujących książek: Wpływ lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów (1996), Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży (2000, 2001), Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi – aspekty pedagogiczne i psychologiczne (2003) oraz Zaburzenia odżywiania się (2003).

H

Grochola-Szczepanek, Helena, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie e-mail: HelenaG@ijp-pan.krakow.pl

Z

Grocholewski, Zenon, prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego

M

Grodecka, Monika, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

B

Grom, Bernhard, Bernhard Grom SJ, ur. w 1936 roku, doktor teologii, profesor psychologii religii i pedagogiki religijnej w Wyższej Szkole Filozofii w Monachium. Wykłady gościnne na Wydziale Teologicznym w Lucernie, w Wyższej Szkole Filozofii i Teologii St. Georgen we Frankfurcie, w Collegium Germanicum-Hungaricum w Rzymie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Tartu w Estonii i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Niektóre publikacje książkowe: Religionspsychologie (21996); Damit das Leben gelingt (1997); Religionspädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters (52000); Menschen- und Weltbilder moderner Malerei (2003); Ezoteryzm nowa nadzieja? ,Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Grom, Bernhard, Bernhard Grom SJ, ur. w 1936 roku, doktor teologii, profesor psychologii religii i pedagogiki religijnej w Wyższej Szkole Filozofii w Monachium. Wykłady gościnne na Wydziale Teologicznym w Lucernie, w Wyższej Szkole Filozofii i Teologii St. Georgen we Frankfurcie, w Collegium Germanicum-Hungaricum w Rzymie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Tartu w Estonii i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Niektóre publikacje książkowe: Religionspsychologie (21996); Damit das Leben gelingt (1997); Religionspädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters (52000); Menschen- und Weltbilder moderner Malerei (2003); Ezoteryzm nowa nadzieja?,Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

A

Gromkowska-Melosik, Agnieszka Aleksandra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych; Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi

Z

Gross, Zehavit, Dr Zehavit Gross, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Bar Ilan w Ramat Gan, Izrael. Pierwsza książka Judaism and Kibbutz Children – Possible Connection w roku 1995. Oprócz tego wiele artykułów z zakresu wychowania religijnego i świeckiego oraz tożsamości religijnej wśród młodzieży żydowskiej. Badania naukowe wśród młodzieży żeńskiej w Izraelu na temat retrospekcyjnego pojmowania życia religijnego, cywilnego, ruchów feministycznych i syjonistycznej socjalizacji w izraelskich szkołach. Ponadto naukowe badania w żydowskich szkołach w Brukseli, Paryżu i Genewie na zlecenie Rappaport Center, a także udział w europejskim projekcie na temat relgijności i poglądów na życie młodzieży oraz w związku z tym zagadnieniem badania wśród żydowskiej i arabskiej młodzieży. Laureatka wielu nagród: Berl Reptor (1994), Schupff (1997), Schnitzer (2000) oraz Nagroda Frankfurcka (2002).

Gross, Zehavit, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

S

Grotowska, Stella, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Humanistyczny

A

Grudziński, Andrzej, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

G

Grzybek, Grzegorz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny; Zakład Pedagogiki Opiekuńczej profesor nadzwyczajny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; Instytut Pedagogiki

Grzybek, Grzegorz, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Zakład Pedagogiki Opiekuńczej e-mail: gg07@univ.rzeszow.pl

T

Grzywacz, Tomasz, TomaszGrzywacz,ur.20sierpnia1961rokuwBestwinie.Odroku 1980 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu w1988roku,studiafilozoficznenaWydzialeFilozoficznymTowarzystwaJezusowegowKrakowie,natomiaststudiateologicznenaPapieskimWydzialeTeologicznymWłochPołudniowych–SekcjaSan Luigi w Neapolu oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – licencjat i doktorat z teologii moralnej. Od roku 1997 wykładowca na Wydziale Teologicznym w Instytucie Nauk ReligijnychPapieskiegoUniwersytetuGregoriańskiegooraznaPapieskim Wydziale Teologicznym Włoch Południowych – Sekcja San Luigi w Neapolu. Od roku 2000 proboszcz w parafii San Giovanni Evangelista wGelloiparafiiSanGiovanniBattistawPugnanoijednocześniewykładowcawWyższymInstytucieNaukReligijnychiwInstytucieDuchowościSanTorpèwPizie.Wroku2005inkardynowanydodiecezjiPiza. Publikacje:Conoscenzaecoscienzamorale.Unariflessioneteologicamorale,apartiredalpensierodiFranzBöckle,sulladimensione conoscitiva dell’esperienza etica cristiana, P.U.G., Roma 1997; La formazione della coscienza e il senso del peccato, „Bollettino Diocesanodell'ArcidiocesidiPisa”,AnnoLXVn°1gennaio–marzo 2001, s. 100-119.

N

Gulati, Nidhi, University of Delhi

G

Gunia, Grazyna Maria, Grażyna Gunia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Specjalnej e-mail: gragun@up.krakow.pl

E

Gurba, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

K

Gurba, Krzysztof, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

G

Głód, Grzegorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii

P

Głodek, Paweł, Uniwersytet Łódzki

A

Głodowska, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Głodowska, Agnieszka Elżbieta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

T

Głuszak, Tomasz, Nieaktualne: adiunkt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny; Zakład Katolickiej Nauki Społecznej adiunkt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Teologiczny; Zakład Katolickiej Nauki Społecznej


1 - 55 z 55 elementów    
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP