horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2018, Vol. 9, No. 29: Lokalne polityki publiczne/Local Public Policies

Przepowiednia Daniela Bella z 1987 r., że współczesne państwo staje się zbyt duże, by rozwiązywać małe problemy z życia obywateli i zbyt małe, by rozwiązywać wielkie problemy stała się dziś banalną obserwacją. O ile jednak próba zaradzenia ograniczeniom państwa w dobie globalizacji stała się wyzwaniem dla wielu politologów, socjologów i filozofów, o tyle nadal mało wiemy o tym, kto zamiast państwa rozwiązuje małe problemy obywateli. Państwo jest nadal zasadniczym punktem odniesienia w analizach polityk publicznych, choć każdy ich badacz przyzna, że większość polityk publicznych przynajmniej wdrażana jest lokalnie. „Horyzonty Polityki” w swoim numerze tematycznym chcą skupić się na tym często pomijanym wymiarze badań nad polityką i społeczeństwem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Autorzy numeru powinni uchwycić zmiany zauważane dotąd intuicyjnie albo znane z badań w starych krajach członkowskich UE a w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dotąd empirycznie nie weryfikowane np.: wzrost znaczenia lokalnych polityk publicznych dla konkurencyjności miast  i regionów, odchodzenie od decentralizacji w imię wzmocnienia państwa, zmiana roli samorządów terytorialnych pod wpływem recentralizacji i osłabienia procesu integracji europejskiej.

Artykuły mogą więc poruszać między innymi następujące tematy:

 • odwrót od decentralizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej?
 • jaka ma być rola samorządu wojewódzkiego po 2020 r.
 • partnerstwo publiczno-prywatne na poziomie lokalnym
 • przywództwo lokalne
 • sektorowe polityki publiczne samorządów terytorialnych
 • polityka rozwoju samorządów terytorialnych
 • wdrażanie ogólnokrajowych polityk publicznych na poziomie lokalnym
 • (bez)partyjna polityka lokalna – szansa czy przeszkoda dla konsekwentnych polityk publicznych?

 

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Daniel Bell’s forecast of 1987 that „the state has become too big to solve the small problems in life and too small to solve the big problems” today is a banal observation. Whereas attempts to cure the limitations of the state became a challenge to numerous political scientists, sociologists and philosophers our knowledge about those who solve instead of the state small citizens’ problems is still very restricted. The state is still the primary frame of reference in the public policy analysis even though any scholar in the field would admit that majority of policies are at least implemented on a local level. A special, English-language issue of “Horyzonty Polityki” focuses on this too often overlooked dimension of local politics and societies in Poland and Central Eastern Europe.

Prospective authors will grasp undergoing processes of a growing role of local public policies in strengthening competitive advantage of cities and regions, declining decentralisation in the name of the state strengthening and a changing role of local governments under the pressure of re-centralization and weakening of the European integration.

The articles May address, not exclusively, the following issues:

 • Central Eastern European states turning away from the decentralisation?
 • Public-private partnerships on local and regional level
 • Local political leadership
 • Sectoral public policies of local governments
 • Development policies of local governments
 • National public policies implementation on the local level
 • (Non-)partisan local politics: a chance or an obstacle for viable public policies?