Call for Papers: HW Vol 18, No 45 (2019): "Wokół rodziny"

Dzisiaj człowiek i jego podstawowa wspólnota życia, czyli rodzina funkcjonują w dynamicznie zmieniających się warunkach globalnego świata. Inicjując dyskurs dotyczący rodziny za cel stawiamy przybliżenie spektrum różnorodnych przemian zachodzących w przestrzeni życia rodzinnego w kontekście współczesności. Jakie jest miejsce, kształt i znaczenie oraz możliwości i zasoby rodziny oraz życia rodzinnego dzisiaj? Jakie okoliczności sprzyjają nie tylko przetrwaniu rodziny i jej członków, ale sprzyjają wartościowemu i satysfakcjonującemu życiu? Pytań dotyczących życia rodzinnego w perspektywie zmiany społeczno-kulturowej pojawia się wiele, warto je zadać i podjąć wysiłek badań naukowych, by dać odpowiedź.

Dynamicznie postępujący rozwój cywilizacji i techniki, nie przyniósł rozwiązania wielu problemów, czego oczekiwano, natomiast zrodził nowe. Przyjmując, że rodzina stanowi prymarne środowisko życia i rozwoju, wychowania i socjalizacji człowieka, pojawia się konieczność wieloaspektowej naukowej refleksji nad aktualnymi kontekstami życia rodzinnego. Bez względu na to czy współczesna sytuacja rodziny budzi niepokój czy zadowolenie, pojawia się potrzeba diagnozy, naukowej refleksji i badań nad zmianą, a w konsekwencji wsparcia jednostki i rodziny, która nie jest wartością dana, ale zadaną.

Horyzonty Wychowania zapraszają do naukowej dyskusji Wokół rodziny, rozpoczynając od naukowego namysłu nad współczesnymi przestrzeniami życia rodzinnego w warunkach zmiany socjokulturowej, który powinien inspirować do innowacyjnego działania, będącego odpowiedzią na aktualne przemiany i potrzeby współczesności.