Konferencja "Władza w perspektywie wyzwań współczesności"

2021-03-10

Władza w perspektywie wyzwań współczesności                           
Kraków, 25 maja 2021

(konferencja online)

W roku 2019 redakcja Horyzontów Polityki, Katedra Myśli Politycznej oraz Instytut Nauk Politycznych i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie zainaugurowały cykl konferencji poświęconych refleksji nad zjawiskiem władzy politycznej. Pierwsze spotkanie poświęcone było zagadnieniu relacji między naturą człowieka i władzą polityczną. W ramach tegorocznej konferencji chcielibyśmy przyjrzeć się kilku bardziej szczegółowym zagadnieniom. Punktem wyjścia jest refleksja nad aktualnym stanem demokracji liberalnej w krajach cywilizacji zachodniej. Coraz większa liczba badaczy zajmujących się refleksją nad polityką, a również dziennikarzy, działaczy politycznych etc. z rosnącym niepokojem obserwuje coraz silniej pojawiające się (jak się zdaje spotęgowane przez pandemię COVID-19) tendencje elitarno-oligarchiczne, a nawet autorytarne w tej części świata, do niedawna jeszcze uważanej za niezagrożoną ostoję demokracji oraz praw i wolności człowieka. Tak jak miało to miejsce w przypadku naszej pierwszej konferencji, chcemy podjąć refleksję nad wspomnianym zagadnieniem z dwóch perspektyw: z jednej strony z perspektywy historii idei, z drugiej – z perspektywy szerokiego, interdyscyplinarnego kontekstu badawczego, uwzględniającego badania z zakresu nauk społecznych (politologia, socjologia, psychologia, pedagogika), humanistycznych (filozofia, historia, teologia) i przyrodniczych (psychologia ewolucyjna, antropologia biologiczna). Proponujemy następujące obszary tematyczne: 

 

  • Legitymizacja władzy i demokracja współczesna (legitymizacja demokratyczna a władza ekonomiczna; współczesne teorie legitymizacji i auto-legitymizacji; źródła władzy i absorbcja niepewności; czy pogłębianie demokracji – np. poprzez zwiększenie roli instytucji demokracji bezpośredniej – może być użyteczne w procesie przeciwstawiania się tendencjom antydemokratycznym).
  • Autorytet władzy politycznej (m.in. co stanowi istotę autorytetu w systemie demokratycznym; na ile klasyczne pojęcia auctoritaspotestas mogą być przydatne we współczesnych analizach). 
  • Granice i podział władzy (m.in. współczesne „psucie konstytucji”/constitutionalrota „zepsucie”/corruzione w klasycznej republice. W jakiej mierze „populizm”, „dekonsolidacja demokracji” i konstytucyjna retrogresja” świadczą o  kryzysie wartości i instytucji demokratyczno-liberalnych). 
  • Władza prawodawcza i państwo: relacja między stanowieniem prawa i jego interpretacją we współczesnym państwie prawa (m.in. współczesne koncepcje rządów prawa; demokracja wobec rządów prawa; której władzy i jakim jej organom winno przysługiwać interpretowanie prawa).
  • Edukacja polityczna i obywatelska (m.in. rola i modele edukacji w demokracji współczesnej; polityka historyczna państwa; tradycja narodowa, pluralizm kulturowy i wspólnota polityczna).
  • Władza i wspólnota polityczna (m.in. sposoby rozumienia wspólnoty i jej związków z władzą polityczną w historii idei, współczesne wyzwania odnośnie do roli wspólnoto-twórczej władzy politycznej w społeczeństwach pluralistycznych, kwestia relacji między wspólnotami polityczno-obywatelskimi i wspólnotami religijnymi). 

 

Abstrakt proponowanego referatu nie powinien przekraczać 1000 znaków.

Referat w sesji tematycznej – 10 minut

 

Kalendarz konferencyjny

 

30 kwietnia 2021

Zgłoszenia konferencyjne wraz z abstraktami referatów  

9 maja 2021

Akceptacja zgłoszeń konferencyjnych

17 maja 2021

Wniesienie opłaty konferencyjnej

25 maja 2021

K O N F E R E N C J A

Zgodnie z harmonogramem publikacji „Horyzontów Polityki”

Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów

 

Opłaty konferencyjne*

300 zł

Opłata konferencyjna wraz z jedną publikacją

250 zł

Opłata za publikację artykułu bez uczestnictwa w konferencji

150 zł

Opłata za udział w konferencji bez publikacji artykułu

٭ W przypadku negatywnych recenzji zgłoszonego artykułu (odrzucenie publikacji), zwrot opłaty za publikację w wysokości 150 zł

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • certyfikat uczestnictwa
  • publikację artykułu (w wypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji)

Opłaty konferencyjne prosimy dokonywać na konto bankowe:
Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366

z tytułem przelewu: Konferencja HP 2021 + imię i nazwisko uczestnika.

Kontakt ws. faktur: Monika Grodecka, tel. 669 001 285, monika.grodecka@ignatianum.edu.pl

 

Możliwości publikacyjne

 Artykuły przyjmowane są w języku angielskim (preferowany) oraz polskim (natomiast prezentacje konferencyjne odbywają się w języku polskim). Artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie „Horyzonty Polityki” (obecnie 40 pkt wg nowej listy czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki) w kolejnych numerach począwszy od grudnia 2021 do marca 2023 (w zależności od tematu). Kwartalnik „Horyzonty Polityki” jest indeksowany w ERIH Plus, EBSCO, ProQuest Political Science, CEEOL, CEJSH, BazHum, Index Copernicus, BazEkon, RePEc-EconPapers, Google Scholar. Pozostałe artykuły, które nie przejdą pozytywnie procesu recenzji, zostaną przyjęte tylko do wygłoszenia bez możliwości ich opublikowania. Przygotowując referaty prosimy o przestrzeganie zasad edytorskich i systemu referencyjnego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie czasopisma.

 

Wstępny program konferencji

 

9:30

Otwarcie webinarium

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

10:15 – 11:15

Referaty w sesji plenarnej

11:15 – 11:30

Dyskusja

11:30 – 12:00

Przerwa na wirtualną kawę

12:00 – 14:00

Sesje tematyczne w pokojach dyskusyjnych

14:00

Zakończenie konferencji i pożegnanie

 

 

 

Organizacja w sesjach zależna będzie od ilości uczestników.

 

REJESTRACJA ODBYWA SIĘ TYLKO ONLINE POD ADRESEM:                    

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:

https://ignatianum.edu.pl/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-wladza-wobec-wyzwan-wspolczesnosci

oraz

https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP

 

 

Kontakt mailowy: 

horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl

 

 

Kontakt telefoniczny:

(+48) 12 39 99 652, kom. (+48) 669 001 285

 

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP